ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    روانشناسی رشد -1    کارشناسی
2    روانشناسی رشد -2    دانشوری
3    روان شناسی تحولی 1    کارشناسی
4    روان شناسی تحولی 2    کارشناسی
5    متون روانشناسی به زبانهای خارجی -1    کارشناسی
6    متون روانشناسی بالینی بزبانهای خارجی-2    کارشناسی
7    متون روانشناسی عمومی -2 بزبانهای خارجی    کارشناسی
8    سمینارمسائل کودکان استثنایی درجهان وایران    کارشناسی
9    روشهای تغییر و اصلاح رفتار کودکان    کارشناسی
10    روانشناسی هوش و سنجش آن    کارشناسی
11    پژوهشهای عملی انفرادی در روانشناسی عمومی    کارشناسی
12    پژوهشهای عملی انفرادی درروانشناسی بالینی-1    کارشناسی
13    روانشناسی کودکان تیزهوش وروشهای آموزش آنها    کارشناسی
14    پژوهشهای‌عملی انفرادی درروانشناسی‌وآموزش‌کودکان    کارشناسی
15    متون روانشناسی کودکان استثنائی بزبانهای خارجی    کارشناسی
16    روانشناسی کودک و نوجوان    کارشناسی
17    آمار استنباطی پیشرفته    کارشناسی ارشد
18    روشهای آماری پیشرفته    کارشناسی ارشد
19    روانشناسی رشد پیشرفته    کارشناسی ارشد
20    روانشناسی رشد پیشرفته    کارشناسی ارشد
21    رشد شناختی    کارشناسی ارشد
22    روان شناسی رشد شناختی    کارشناسی ارشد
23    روان شناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنایی    دکتری (Ph.D)
24    رساله    دکتری (Ph.D)